Rabu, Desember 23, 2015

EDISI MAULID NABI MUHAMMAD SAW 12 RABIULAWAL 1437HNAMA-NAMA DAN GELAR RASULULLAH SAW :

---------------

1. Muhammad (yang dipuji)

2. Ahmad (yang lebih memuji Allah sejak dalam alam roh)

3. Hamid (yang memuji )

4. Mahmud (yang dipuji)

5. Ahid (yang satu-satunya)

6. Wahid (yang tunggal pada nilai dirinya)

7. Mahin (yang dapat menghapuskan dosa (dengan syafaatnya)

8. Hasyir (yang menghimpun manusia (dihari kiamat)

9. ‘Aqib (pengganti semua nabi dan rasul)

10. Thaha (yang berdiri dalam tahajjud)

11. Yasin (yang tidak memaksa diri)

12. Thahir (manusia yang kepadanya ditrunkan kitab suci Al-Qur’an)

13. Muthahhir (yang suci dari dosa dan hal-hal yang negatif)

14. Thayyib (penyuci akidah dari syirik, yang baik lahir bathin)

15. Sayyid (pemimpin ummat manusia)

16. Rasul (utusan Allah)

17. Nabiy (penyampai tuntunan Allah)

18. Rasulurrahmah (Rasul pembawa rahmat)

19. Qayyim (pengatur segla sesuatu)

20. Jami’ (penghimpun yang bercerai berai)

21. Muqtafi (penerima kebaikan terpilih)

22. Muqaffa (pribadi teladan)

23. Rasulul Malahim (utusan para pahlawan)

24. Rasulurahah (utusan ketenangan dalam segala hal)

25. Kamil (yang sempurna dalam segala kebaikan)

26. Iklil (mahkota)

27. Muzammil (orang yang berselimut tanpa menutup kepala, orang yang berselimut seluruh badan)

28. Abdullah (hamba Allah)

29. Habibillah (kekasih Allah)

30. Shafiyyullah (yang disucikan Allah)

31. Najiyyullah (yang diselamatkan Allah)

32. Kalimullah (yang berkata-kata dengan Allah)

33. Khatamul Anbiya (penutup segala nabi)

34. Khatamur rusli (penutup segala rasul)

35. Muhyi (yang menghidupkan hati manusia)

36. Munjin (yang melepaskan manusia dari kejahilan)

37. Mudzakkir (pengingat manusia)

38. Nashir (penolong kebenaran)

39. Manshururrahmah (yang dibantu Allah, nabi pembawa rahmat)

40. Nabiyut taubah (nabi penyampai perlunya taubat kepada Allah)

41. Harishun ‘alaikum (yang sangat berharap atas keselamatan ummatnya)

42. Ma'lum (yang dikenal)

43. Shahir (yang sangat masyhur)

44. Syaahid (yang jadi saksi agung)

45. Syahiid (yang termulia pada wafatnya)

46. Masyhud (yang disaksikan kebenarannya)

47. Basyir (yang membawa berita gembira)

48. Mubasysyir (pembawa berita gembira)

49. Nadzir (yang membawa berita peringatan)

50. Mundzir (yang memeberi peringatan)

51. Nur (cahaya)

52. Siraj (lampu agama)

53. Mishbah (lampu penerangan (nilai-nilai kebaikan)

54. Huda (petunjuk)

55. Mahdi (yang dapat petunjuk Allah)

56. Munir (yang memberi penerangan)

57. Da’i (yang menyeru ke jalan Allah)

58. Mad’u (yang diseru Allah)

59. Mujib (yang memperkenankan syafaat)

60. Mujab (yang diperkenankan doanya)

61. Hafiyy (yang dimuliakan Allah)

62. ‘Afuwwu (pemaaf)

63. Waliyy (yang sangat dekat dengan Allah)

64. Haqq (yang benar)

65. Qawiy (yang sangat kuat)

66. Al Amin (yang sangat amanah)

67. Makmun (yang dapat dipercaya)

68. Karim (yang sangat mulia)

69. Mukarram (yang dimuliakan)

70. Makin (yang mempunyai kedudukan)

71. Matin (yang mempunyai kekuatan luar biasa)

72. Mubin (pemberi keterangan)

73. Muammil (pemberi harapan)

74. Wushul (yang banyak pemberiannya)

75. Dzu Quwwah (yang mempunyai kekuatan)

76. Dzu Hurmah (yang mempunyai kehormatan)

77. Dzu Makanah (yang mempunyai status tinggi)

78. Dzi ‘Izzin (yang mempunyai kemegahan)

79. Dzu Fadl (yang mempunyai kelebihan)

80. Mutha’ ( yang dipatuhi)

81. Muthi’ (yang sangat taat kepada Allah)

82. Qadam (yang dituakan)

83. Shidqun (yang jujur luar biasa)

84. Rahmah (yang berkasih sayang)

85. Busyra (yang memberikan berita gembira)

86. Ghawts (pertolongan)

87. Ghayts (hujan pemberi kesejukan)

88. Ghuyats (yang menolong)

89. Ni’matullah (nikmat Allah)

90. Hidayatullah (karunia Allah)

91. ‘Urwatul wuts-qa (pegangan yang kokoh)

92. Shiratullah (jalan Allah)

93. Shiratun mustaqim (jalan yang benar)

94. Dzikrullah (yang ingat Allah)

95. Sayfullah (pedang Allah)

96. Hizbullah (jamaah Allah)

97. An-Najmuts-Tsaqib (bintang yang menembus cahaya)

98. Musthafa (manusia pilihan Allah karena sucinya)

99. Mujtaba (pilihan Allah karena ibadahnya)

100. Muntaqa (yang dibersihkan Allah)

101. Ummiy (yang buta huruf)

102. Mukhtar (pilihan Allah)

103. Ajir (yang paling akhir)

104. Jabbar (yang paling perkasa)

105. Abul Qasim (ayah Qasim)

106. Abuth-Thahir (ayah Thahir)

107. Abuth-Thayyib (ayah Thayyib)

108. Abu Ibrahim (ayah Ibrahim)

109. Musyfa’ (yang diberikan syafaat Agung oleh Allah)

110. Syafi’ ( yang sangat banyak memberi syafaat)

111. Shalih (yang melaksanakan hak dan kewajiban)

112. Mushlih (yang melaksanakan kebaikan)

113. Muhaymin (yang memberikan rasa aman)

114. Shadiq (yang benar)

115. Mushaddiq (yang membenarkan yang benar)

116. Shidq (yang jujur)

117. Sayyidul Mursalin (pemimpin segala rasul)

118. Immamul Muttaqin (teladan orang-orang yang bertakwa)

119. Qaidul ghurril Muhajjalin (pemimpin orang yang berwudlu dengan baik)

120. Khalilurrahman (teman khusus yang maha pengasih)

121. Barru (yang terkuat kebaikannya)

122. Mubarru (yang diberikan kebaikan)

123. Wajih (pemimpin kaumnya)

124. Nashih (yang banayak memberi nasehat)

125. Na-shih (penasehat)

126. Wakil (yang dapat dipegang pengabdiannya)

127. Mutawakkil (yang dapat menjamin pengabdiannya)

128. Kafil (penjamin)

129. Syafiq (yang berharap pada kebaikan)

130. Muqimus sunnah (pendiri sunnah)

131. Muqaddas (yang disucikan)

132. Ruhul Qudus (roh suci)

133. Ruhul Haqqi (jiwa kebenaran)

134. Ruhul Qisthi (jiwa keadilan)

135. Kafin (yang cukup)

136. Muktafi (merasa cukup)

137. Baligh (yang sampai pada tujuan perjuangan)

138. Muballigh (penyampai kebenaran)

139. Syafin ( penyembuh (nilai lahir bathin)

140. Washil (yang sampai pada Tuhannya)

141. Mawshul (yang disampaikan cita-citanya)

142. Sabiq (yang dahulu pada hakehat)

143. Saiq (pemandu)

144. Hadin (yang dapat petunjuk)

145. Muhdin (yang memberi petunjuk)

146. Muqaddam (yang terkemuka)

147. ‘Aziz (yang megah mulia)

148. Fadlil (yang mulia)

149. Mufadl-dlal (yang dimuliakan)

150. Fatih (penakluk)

151. Miftah (kunci kebaikan)

152. Miftahur Rahmah (kunci kasih sayang)

153. Miftahul Jannah (kunci sorga)

154. ‘Alamul Iman (panji keimanan)

155. ‘Alamul Yaqin (panji keyakinan)

156. Dalilul Khayrat (penunjuk kebaikan)

157. Mushah-hihul Hasanat (pembetul segala kebaikan)

158. Muqilul ‘atsarat (pembangun perjuangan)

159. Shafuhun ‘aniz zallat (pemaaf atas segala kesalahan)

160. Shahibusy-Syafaat (yang mempunyai syafaat)

161. Shahibul maqam (yang mempunyai status tinggi)

162. Shahubul qadam (pemimpin mulia yang dituakan)

163. Makh-shushun bil ‘izzi (pribadi khusus dengan kemegahan)

164. Makh-shushun bil majdi (pribadi khusus dengan ketinggian)

165. Makh-shushun bisy-syarafi (pribadi khusus dengan kemuliaan)

166. Shahibil wasilah (pribadi perantara dengan Allah)

167. Shahibus Sayf (pahlawan paling utama)

168. Shahibul Fadlilah (pribadi paling mulia)

169. Shahibul izar (pribadi suci)

170. Shahibul Hujjah (ahli kebenaran)

171. Shahibus- sulthan (pribadi penguasa agama dan akhlak mulia)

172. Shahibur Rida (pribadi yang berselendang)

173. Shahibud-darajatir-rafi’ah (yang punya kedudukan tinggi)

174. Shahibut-taj (yang punya mahkota kemuliaan)

175. Shahibul mighfar (yang punya tutup ketahanan kepala / topi wajah khusus)

176. Shahibul liwa (yang punya panji hari kiamat)

177. Shahibul mi’raj (pribadi yang mi’raj menghadap Allah)

178. Shahibul qadlib (yang mempunyai tongkat kenabian)

179. Shahibul Buraq (mempunyai kenderaan boraq)

180. Shahibul Khatim (mempunyai cincin kenabian)

181. Shahibul ‘alamah (mempunmyai tanda kenabian)

182. Shahibul Burhan (yang mempunyai dalil kebenaran)

183. Shahibul Bayan (mempunyai keterangan)

184. Fasihul-Lisan (sangat baik dalam berbahasa)

185. Muthah-hirul Janan (yang suci hatinya)

186. Raufun Rahim (penyantun lagi penyayang)

187. Udzunun Khayr (pendengar kebaikan)

188. Al-Qutsam (kesatuan akhlaq)

189. Shahibul Islam (pembawa Islam)

190. Sayyidul kawnayn (pemimpin dunia dan akhirat)

191. ‘Aynun na’im (inti nikmat)

192. ‘Aynul-ghurri (hakikat pemimpin)

193. Sa’dullah (anugerah kebahagiaan dari Allah)

194. Sa’dul Khalqi (kebahagiaaan bagi makhluk (kebahagiaan makhluk bagi Rasulullah)

195. Khathibul umam (juru bicara terhadap ummat, karena kitab suci Al-Qur’an adalah inti segala risalah kenabian dan kerasulan)

196. ‘Alamul Huda (panji petunjuk)

197. Kasyifil Kurab (penghilang segala kesusahan)

198. Rafi’ur Rutab (yang tertinggi dari segala pangkat)

199. ‘Izzul ‘arab (kebanggaan bangsa arab)

200. Shahibul Faraj (yang berada dalam kelapangan lahir dan bathin)

201. Asyraful anbiya wal mursalin (dan semulia-mulianya para nabi dan rasul)

202. Walhamdulillahi rabbil ‘alamin

--------------
[Ref: Ridha Allah Ridha Rasulullah]
copyrigth@www.ende-islam.co.id/2015

Tidak ada komentar: